Tutkinto

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto on vuoden 2019 alusta sulautettu sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkintoon. Tutkinnossa on kaikille pakollisia osia, tutkintokohtaisia osia sekä valinnaisia osia. Alla on esitelty lukkoseppämestarille pakolliset osat ja sen alla linkki valinnaisiin osiin.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

    suunnitella ja resursoida työn
    tukea työmaan johtamista sekä johtaa omaa vastuualuettaan.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee ja resursoi työn.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    ottaa tarjouspyynnön vastaan ja tarkistaa asiakirjojen laadun ja kattavuuden
    tekee tarjouspyynnön erikoistarvikkeista ja aliurakoista
    käsittelee tarvike- ja aliurakkatarjouksia ja tekee niiden perusteella valinnat yrityksen toimintamenetelmien mukaisesti
    tekee tarjouslaskennan
    laatii tarjouksen
    osallistuu urakkaneuvotteluihin sekä laatii urakkasopimuksen
    laatii työmaalle maksuerätaulukon
    tilaa materiaalit sekä alihankinnat ja -urakat
    varmistaa työmaan työ- ja sähkötyöturvallisuuden
    vastaa työmaan henkilöstö-, materiaali- ja koneresursoinnista
    määrittää velvollisuudet ja valtuudet
    varmistaa osaamisen ja resurssit
    laatii työmaalle aikataulun ja sovittelee sen muiden urakoitsijoiden kanssa
    varmistaa työmaan aikataulun ja kustannusten toteutumisen
    varmistaa tuloksellisen ja laadullisen toiminnan.

Opiskelija tukee työmaan johtamista sekä johtaa omaa vastuualuettaan.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    viestii suullisesti ja kirjallisesti alan työ- ja asiakaspalvelutehtävissä äidinkielellä (suomi, ruotsi tai saame) sekä viestii ja on vuorovaikutuksessa omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä
    käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja sovelluksia sekä digitaalisia palveluja
    huolehtia työmaan turvallisuudesta
    luo työmaalle turvallisuuskulttuuria ja -toimintatapaa
    tekee työ- tai suunnittelutehtävänsä siten, että pystyy toteutuksessa saavuttamaan työltä vaadittavan laadun, tarvikkeiden taloudellisen käytön ja joutuisuuden
    tekee työmaan aloitukseen liittyvät toimet
    johtaa ja organisoi toimintaa työyhteisössä sekä toimii tehtäviensä mukaisesti työnantajan edustajana
    toimii laatutavoitteiden, kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
    laatii työsuunnitelman, hakee tarvittavat luvat ja toimii työmaalla työskentelyn säännöksien mukaisesti
    toimii yleisten sopimusehtojen mukaisesti
    toimii suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti
    huolehtii työmaa-aikaisesta työ- ja sähköturvallisuudesta
    seuraa työmaan aikataulua ja valmiusastetta sekä vertaa tätä käytettyyn työaikaan ja materiaaleihin
    hyväksyttää maksuerät ja ohjaa muuta työmaan rahaliikennettä
    tunnistaa lisä- ja muutostyöt sekä laskee ja hinnoittelee ne
    käsittelee reklamaatiot sovitulla tavalla
    toimii projektissa sovellettavien toimitussopimusten mukaisesti
    tekee luovutusasiakirjat ja urakan luovuttamisen tilaajalle
    tekee taloudellisen loppuselvityksen
    määrittelee kehittämistarpeitaan itsearvioinnin ja toiminnasta saadun palautteen perusteella
    huolehtii työnaikaiset muutokset dokumentteihin.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla työnjohtotehtävissä sekä tekemällä työnsuunnittelutehtäviä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon pakolliset osat

Turvasuojausprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

    vastata turvasuojaprojektin hoidosta ja seurannasta
    laatia riskianalyysin kohteeseen
    suunnitella riskianalyysin pohjalta turvasuojausprojektin
    vastata turvasuojausprojektin toteutumisesta suunnitelman mukaan
    vastata dokumentoinnista sekä päättää turvasuojausprojektin.

Arviointi
Opiskelija vastaa turvasuojausprojektin hoidosta ja seurannasta.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    käynnistää projektin
    tekee projektisuunnitelman
    tekee laadunvarmistussuunnitelman ja huolehtii sen toteutumisesta
    tekee riskien kartoituksen ja riskianalyysin
    seuraa projektin aikataulua
    raportoi projektin kulusta
    perehdyttää ja opastaa uudet työntekijät
    suunnittelee loppukäyttäjän käytönopastuksen.

Opiskelija laatii riskianalyysin kohteeseen.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    kartoittaa ja arvioi riskejä turvasuojauksen kannalta
    valitsee oikeat riskienhallintakeinot ja tarvittavat suojausmenetelmät
    soveltaa riskienhallinnan arvioimismenetelmiä
    valitsee taloudelliset ja tarkoituksenmukaiset riskienhallintakeinot
    hallitsee tietoturvariskit ja niihin liittyviä suojausmenetelmiä
    esittelee laatimansa riskianalyysin asiakkaan edustajalle.

Opiskelija suunnittelee riskianalyysin pohjalta turvasuojausprojektin.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    huolehtii työnaikaisesta työturvallisuudesta, sähkötyöturvallisuudesta ja asiakkaan ympäristön säilymisestä vahingoittumattomana
    tekee resurssisuunnitelman ja aikataulun sekä muut suunnitteluvaiheen esivalmistelut
    toimii yrityksen edustajana asiakkaan luona
    selvittää asiakkaan kanssa työhön liittyvät vaatimukset
    suunnittelee asiakkaalle turvasuojausjärjestelmän, joka kattaa rakenteellisen turvallisuuden, kulun- ja kameravalvonnan sekä rikosilmoitinjärjestelmän osa-alueet
    dokumentoi suunnitelman.

Opiskelija vastaa turvasuojausprojektin toteutumisesta suunnitelman mukaan.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    toteuttaa asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan
    tekee toteutusvaiheen esivalmistelut
    toteuttaa johtotiet ja toteuttaa kaapeloinnin
    toteuttaa keskusten asennukset ja kytkennät
    päivittää työkohtaisia suunnitteludokumentteja
    toteuttaa laiteasennukset ja parametroinnit
    toteuttaa käyttöönottotarkastuksen asennuksille
    ohjeistaa ja valvoo asennustöiden viimeistelyn.

Opiskelija vastaa dokumentoinnista sekä päättää turvasuojausprojektin.
Opiskelija
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

    huolehtii tarvittavista muutoksista, merkinnöistä ja lisäyksistä dokumentteihin
    luovuttaa asiakasdokumentit
    raportoi työn etenemisestä ja loppuun saattamisesta
    toteuttaa loppukäyttäjän käytönopastuksen.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla turvasuojausjärjestelmän projektinhoitotehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Valinnaiset osiot näkee tästä:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4556444/reformi/rakenne